ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΟΙΝ. ΙΔΡ. ΑΦΩΝ Π. ΜΠΑΚΑΛΑ


Το "Κοινωφελές Ίδρυμα Αδελφών Π. Μπάκαλα", συνεστήθη με τις από 5 Απριλίου 1959, 8 Αυγούστου 1960 και 20 Οκτωβρίου 1961, ιδιόγραφες διαθήκες του Κωνσταντίνου Π. Μπάκαλα.

Με το Β.Δ. 255/24-4-1964, το οποίον δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθμός 80, της 16-5-1964, τεύχος Α, ενεκρίθη η σύσταση του άνω Κοινωφελούς Ιδρύματος και εκυρώθη ο Οργανισμός του.

Τα γραφεία του Ιδρύματος στεγάζονται στο ιδιόκτητο 8όροφο κτίριο του Ιδρύματος, επί της οδού Πανεπιστημίου 20, που αποτελεί και την περιουσία του, καθώς περιουσία του Ιδρύματος αποτελεί και έτερο κατάστημα, επί της οδού Δορυλαίου 10-12, στην Αθήνα.

Τα έσοδα του Ιδρύματος, προερχόμενα από την εκμίσθωση των άνω ακινήτων διατίθενται σύμφωνα με τους όρους των διαθηκών, για υποτροφίες σε άπορους Αρκάδες φοιτητές για σπουδές στο εσωτερικό και εξωτερικό, για οικονομική ενίσχυση των Ορφανοτροφείων Πειραιώς Χατζηκυριακείου και Ζαννείου καθώς και για οικονομική ενίσχυση της Κοινότητας Στενού Αρκαδίας.

Το ίδρυμα έχει χορηγήσει από το έτος 1972 μέχρι το έτος 1992, 441 υποτροφίες για σπουδές στο εσωτερικό και 117 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό και από το έτος 1993 μέχρι σήμερα 157 υποτροφίες για σπουδές στο εσωτερικό και 117 υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό.


→ Ιδρυτές...